P1

Syllabus A3. Basic Variances 12 / 16

Basic Variances